Disclaimer

1. In deze diclaimer wordt verstaan onder:

Eigenaar: Eigenaar en bevoegd uitgever van de webpagina
Administrator/Beheerder: Bevoegd ontwerper, beheerder en administrator van de webpagina
Webpagina/website: De webpagina vanwaar deze disclaimer is geopend en direct gekoppeld aan deze disclaimer
Gebruik(en): Onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
U/bezoeker: De natuurlijke of rechtspersoon die deze webpagina gebruikt
Inhoud: De inhoud waaronder te verstaan, teksten, afbeeldingen, film/video, audio, hyperlinks en/of andere objecten
Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook

2. Toepasselijkheid:

Het onderstaande is van toepassing op deze webpagina, door gebruik van deze pagina stemt u onvoorwaardelijk in met deze disclaimer.

3. Inhoud

3a. De eigenaar spant zich ervoor in om de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Doch kan het voorkomen dat inhoud niet actueel en/of onjuist is. De eigenaar is niet direct of indirect aansprakelijk voor onjuistheden op de webpagina.

3b. De eigenaar plaatst de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, er wordt geen enkele garantie afgegeven voor de juistheid, deugdelijkheid of anderszins.

4. Gebruik & wijziging

4a. De eigenaar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of dreiging van schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de webpagina.

4b. De eigenaar kan de website op ieder gewenst moment wijzigingen, verwijderen of anderszins aanpassen. Hiertoe is geen enkele verwittiging nodig aan enige gebruiker. De eigenaar is niet aansprakelijk voor gevolgen van wijziging of beëindiging van de webpagina.

4c. De weergave van de website kan beïnvloed worden door het gebruik van uw browser. De beheerder van de website raad aan om de website te bekijken met Chrome, Safari, Opera of Firefox.

4d. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor foutieve weergave van de website door gebruik van verouderde of niet compatibele webbrowsers.

5. Informatie aanvragen, verwerking & opslag.

5a. Informatie die u invult op de website, als zijnde uw naam en/of email adres worden alleen gebruikt voor het versturen van de inhoud waar u om gevraagd heeft. Deze informatie is beschikbaar voor de eigenaar en werknemers en vrijwilligers werkzaam voor de eigenaar. U zult nooit direct benaderd worden door de eigenaar of welke derde partij dan ook, tenzij u anderszins heeft aangegeven in het contact formulier. Uw informatie wordt vertrouwelijk gebruikt en niet doorgegeven aan een derde partij.

5b. Door gebruik te maken van het contact formulier of inschrijfformulier of door het versturen van email geeft u expliciet toestemming deze gegevens te gebruiken voor beantwoording, registratie, verwerking en bevestiging.

5b. De website maakt gebruik van functionele cookies om zorg te dragen voor een juiste weergave. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies voor doeleinden als tracking, voorkeuren, social media of anderszins niet functionele cookies.

5c. Meer informatie omtrent de aanvraag, verwerking & opslag van informatie kunt u teruglezen in de privacy policy van de website.

6. Koppelingen naar websites en content van derden.

6a. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor enige inhoud van derden kenbaar gekoppeld aan deze pagina. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden of inhoud in, in welke zin dan ook.

6b. Eigenaar is niet verantwoordelijk voor het controleren van koppelingen naar websites van derden anders dan bij eerste vermelding op de webpagina. Mocht een koppeling niet meer actief/beschikbaar zijn, dan is de eigenaar niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van de koppeling.

7. Eigendom en auteursrechten

7a. De webpagina en alle door de eigenaar geplaatste inhoud vallen onder het intellectueel eigendom. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud kan inbreuk maken op het intellectueel eigendom. Dit heeft betrekking op regelgeving: privacy, auteursrecht, publicatie en/of communicatierecht in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor alle informatie die u verzendt, kopieert, download of anderszins van de webpagina ontrekt.

7b. Alle documenten die gekoppeld zijn aan de website en die online te bekijken zijn of als download beschikbaar zijn vallen onder het intellectueel eigendom als beschreven in artikel 7. Het document type (PDF, DOC(X), JPG, MP4 etc) verandert deze rechten niet. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de eigenaar deze documenten te gebruiken en/of delen ervan te gebruiken.

7c. De inhoud van de webpagina valt onder het copyright en intellectueel eigendom van de heer J.J.F. van den Boogard.

7d. De opzet, design en structuren van de webpagina vallen onder het copyright en het intellectueel eigendom eigenaar.

7e. Het is u niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechtmatig eigenaar enig onderdeel van de website te gebruiken op grond van artikel 7. Voorgaande wordt in de breedste zin van het woord aangenomen, hieronder vallen het ontwerp, opzet, teksten, foto’s, en enig ander materiaal op de website. Het niet naleven van artikel 7 door kan leiden tot juridische gevolgen in zowel civiele als strafrechtelijke zin. Indien gegrond wordt er van de schendingen aangifte gedaan bij de daarvoor bevoegde instanties.

7f. De eigenaar kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik van inhoud van gekoppelde webpagina's van derden, door u of anderen in uw naam.

7g. Indien u gebruik wilt maken van teksten, foto’s of welke andere onderdelen van de website dan ook (inclusief gekoppelde documenten en/of downloads), kunt u zich wenden tot de eigenaar en/of beheerder van de website. Hiervoor kunt u, uw verzoek sturen naar admin@jacvandenboogardcultuurproducties.nl.

8. Onrechtmatig gebruik & vrijwaring

8a. De eigenaar behoudt zich het recht voor een ieder die misbruik maakt van de webpagina op enig moment te verwijderen, toegang te ontzeggen, of volledig te blokkeren van de webpagina. De eigenaar heeft het recht de toegang tot de webpagina te monitoren. Overeenkomstig punt 5b worden hiervoor geen cookies gebruikt. Tevens wordt er geen privacy gevoelige informatie opgeslagen, zie hiervoor ook de privacy policy.

8b. Indien eigenaar of een van diens medewerkers, vrijwilligers of de beheerder van de webpagina onrechtmatigheden constateert, in de vorm van schendingen van geldende wet- en regelgeving, zal er door eigenaar aangifte worden gedaan. Daarbij worden alle relevante gegevens overgedragen aan de handhavende instantie.

8c. U zal de eigenaar, diens werknemers, vrijwilligers en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Eventuele kosten die voortvloeien uit onrechtmatig gebruik van de webpagina door u of derden in uw naam, zijn voor uw rekening. De eigenaar van de website is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor enige vordering, accountantskosten, advocatuurkosten of andere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik of het willens en wetens overtreden van welke wet of regelgeving dan ook, door u of derden in uw naam.

9. Geldigheid en toepasselijk recht

9a. Mocht enig artikel van de disclaimer ongeldig worden verklaard blijven alle andere artikelen onverlet en geldig.

9b. De Nederlandse wet- en regelgeving is van toepassing op de webpagina en deze disclaimer.

9c. Deze disclaimer kan zonder enige verwittiging aan de bezoeker ten alle tijden worden gewijzigd. Doorvoeren van de wijziging in de disclaimer op de website is voldoende.
© 2012-2015 www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl
J.J.F van den Boogard